Årsmöte 15/3

Kallelse och Dagordning till

Årsmöte 2023 IF Limhamn Bunkeflo

Kallelse

Medlemmarna i IF Limhamn Bunkeflo kallas till årsmöte onsdagen den 15 mars kl. 18:00 i klubblokalen på Limhamns IP. Eventuella motioner från medlemmar skall vara styrelsen till handa senast den 1 mars.

 

Dagordning Årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av a) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; b) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; c) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
 12. Övriga frågor.

FLER NYHETER

Matcher LB07 Dam

Matcher LB07 Herr

Tabell LB07 Dam

Tabell LB07 Herr